قوانين و مقررات

بازدید: 822
نویسنده: وحيدي زمان زاده
تاریخ انتشار: 31 خرداد 1400

خيلي ممنونيم که به اين صفحه آمديد

اول از همه ما تا حد امکان روي فايلها کپي رايت يا پسورد نزاشتيم پس اگه ميخواين ازش کپي کنيد آزاديد و نيازي به کسب اجازه نيست .

و اما قوانين ما اين قوانين رو از اينترنت کپي کرديم که نشون ميده به غير از قانون کپي رايت که در کشور ما ايران اعمال نميشه به باقي چيزها پايبنديم

ماده 1- در اين آيين نامه منظور از كلمه “قانون”، قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي (مصوب 4/10/1379) است.

ماده 2- نرم افزار عبارتست از مجموعه برنامه هاي رايانه اي، رويه ها، دستورالعملها و مستندات مربوط به آنها و نيز اطلاعات مربوط به عمليات يك سيستم رايانه اي كه داراي كاربري مشخص بوده و بر روي يكي از حاملهاي رايانه اي ضبط شده باشد.

تبصره 1- آثار و محصولات نرم افزاري نوشتاري، صوتي و تصويري كه با كمك نرم افزار پردازش شده و به صورت يك پديده مستقل تهيه و ارائه شود نيز مشمول قانون و اين آيين نامه خواهد بود. تبصره 2- خلق عمليات نرم افزاري در ذهن يا بيان مخلوق ذهني بدون اينكه برنامه هاي رايانه اي و مستندات و دستورالعملهاي آن تدوين شده باشد، نرم افزار محسوب نميشود و براي خالق آن حقوقي ايجاد نمينمايد.

ماده 3- پديدآورنده نرم افزار شخص يا اشخاصي هستند كه براساس دانش و ابتكار خود كليه مراحل مربوط اعم از تحليل، طراحي، ساخت و پياده سازي نرم افزار را انجام داده و كليه نظامهاي نرم افزاري را در ايجاد و توسعه آن لحاظ كنند.

ماده 4- حقوق معنوي موضوع قانون بدون اينكه منحصر به اين تعبير باشد عبارت است از حق انتساب نرم افزار به پديدآورنده آن و محدود به زمان و مكان نيست و غيرقابل انتقال است.

ماده 5- حقوق مادي موضوع قانون بدون اينكه منحصر به مصاديق زير باشد عبارت از حق استفاده شخصي، حق نشر، حق عرضه، حق اجراء، حق تكثير و هرگونه بهرهبرداري اقتصادي است و قابل نقل و انتقال است.

ماده 6- نشر عبارت است از قراردادن نرم افزار در معرض استفاده عموم اعم از اينكه بر روي يكي از حاملهاي رايانه اي، تكثير شده يا به منظور فوق در محيطهاي رايانه اي قابل استفاده براي ديگران قرار داده شود.

ماده 7- عرضه عبارت است از ارائه نرم افزار براي استفاده شخص يا اشخاص معين ديگر در زمان يا مكان محدود و براي بهره برداري مشخص

ماده 8- اجراء عبارت است از استفاده عملي و كاربردي از نرم افزار در محيطهاي رايانه ايبخش دوم: حقوق پديدآورنده

ماده 9- حقوق مادي و معنوي نرم افزار به پديدآورنده تعلق دارد. پديدآورنده نرم افزار مي‌تواند استفاده از تمام يا قسمتي از حقوق مادي موضوع قانون را براي مدت 30 سال يا كمتر با قيد شرط يا بدون شرط به اشخاص ديگر منتقل كند. اشخاصي كه به ترتيب فوق اجازه نشر يا عرضه نرم افزاري را كه ديگري پديد آورده است به دست آورده‌اند مكلفند نام پديدآورنده را نيز در نسخ عرضه شده ذكر نمايند مگر اينكه با پديدآورنده به گونه اي ديگر توافق شده باشد.

ماده 10- نرم افزار ممكن است به سفارش شخصي حقيقي يا حقوقي پديد آمده باشد. حقوق مادي نرم افزارهايي كه مطابق ماده (6) قانون پديد ميآيد به مدت مقرر در ماده (1) قانون (30 سال) متعلق به سفارشدهنده است، مگر اينكه براي مدت كمتر يا ترتيب محدودتري توافق شده باشد ولي حقوق معنوي نرم افزارهاي موضوع اين ماده متعلق به پديدآورنده است.

ماده 11- هرگاه اشخاص متعدد در پديد آوردن نرم افزار مشاركت داشته باشند، چنانچه سهم مشاركت هر يك در پديد آوردن نرم افزار مشخص باشد، حقوق مادي حاصل از آن به نسبت مشاركت به هر يك متعلق ميگيرد، در صورتي كه كار يكايك آنان جدا و متمايز نباشد اثر مشترك ناميده مي‌شود و حقوق ناشي از آن حق مشاع پديدآورندگان است. تبصره- هر يك از شركا به تنهايي يا همه آنها به اتفاق مي‌توانند در مورد نقض حقوق موضوع قانون به محكمه مراجعه نمايند.

ماده 12- استفاده از نرم افزارهاي ديگر براي ايجاد نرم افزارهاي سازگار و مكمل كه قابليتها و ظرفيتها يا كاربري جديد ايجاد كند بلامانع است و نقض حقوق پديدآورنده نرم افزارهاي ديگر محسوب نميشود مشروط بر اينكه پديدآورنده نرم افزار سازگار و مكمل با رضايت كتبي پديدآورندگان نرم افزارهايي كه براي نخستين بار در ايران توليد و توزيع شده است را گرفته باشد.

ماده 13- حقوق مادي و معنوي نرم افزارهاي جديد كه به واسطه نرم افزارهاي ديگر پديد ميآيد متعلق به پديدآورنده نرم افزار جديد است.

ماده 14- جوائزي كه در مسابقات به نرم افزار مورد حمايت قانون داده مي‌شود متعلق به پديدآورنده آن است.

ماده 15- اشخاصي كه نرم افزاري را با تغييراتي كه عرفاً نتوان آن را يك نرم افزار جديد به حساب آورد، به نام خود ثبت، تكثير، منتشر، عرضه و يا بهره برداري نمايند، حقوق پديدآورنده نرم افزار ياد شده را نقض كرده اند.

ماده 16- اشخاصي كه از نام، عنوان و نشان ويژهاي كه معرف نرم افزار خاصي است براي نام، عنوان و نشان نرم افزار خود بدون اخذ مجوز دارنده و يا نماينده حقوق مادي و معنوي نرم افزار سابق استفاده نمايند، ناقض حقوق پديدآورنده محسوب ميشوند.(توضيح: ماده 17 متن ابلاغيه حذف و مقرر شد از سوي آقاي دكتر سپهري راد و وزارت ارشاد و سازمان مديريت موضوع بررسي و متن جديد جايگزين گردد كه علاوه بر عدم مغايرت قانوني حقوق پديدآورنده نيز حفظ شود.)

ماده 17- اشخاصي كه با علم و اطلاع از عدم رعايت حقوق پديدآورنده، نرم افزاري را كه بدون اجازه پديدآورنده منتشر يا عرضه شده است تهيه و مورد بهره برداري قرار دهند، ناقض حقوق پديدآورنده محسوب مي‌گردند.

ماده 18- حق تكثير تمام يا بخشي از نرم افزار بر روي حاملهاي رايانه اي متعلق به پديدآورنده است و ساير اشخاص حتي اگر قصد نشر يا عرضه يا بهره برداري نداشته باشند مجاز به تكثير نيستند.

ماده 19- خريد و بكارگيري نرم افزارهاي كپي غيرمجاز توسط دستگاههاي دولتي و ديگر دستگاهها و واحدها و سازمانهاي تابعه آنها كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ممنوع است. ذيحسابان دستگاههاي ياد شده مجاز به پرداخت هزينه خريد نرم افزارهاي كپي غيرمجاز نيستند.بخش سوم: اختراع نرم افزار

ماده 20- به منظور صدور تأييديه فني براي نرم افزارهايي كه پديدآورنده، مدعي اختراع آن است، در اجراي ماده (10) قانون، كميته اي با تركيب مقرر در ماده مذكور زير نظر شوراي عالي انفورماتيك تشكيل مي‌شود. اعضاي اين كميته به مدت سه سال منصوب ميشوند و انتصاب مجدد آنان نيز بلامانع است. دستورالعمل مربوط به نحوه تشكيل جلسات و اتخاذ تصميم در كميته مذكور به تصويب شوراي عالي انفورماتيك خواهد رسيد.

ماده 21- در صورتي كه متقاضي، مدعي اختراع بودن نرم افزار باشد ابتدا با مراجعه به اداره مالكيت صنعتي، اظهارنامه مربوط را اخذ و تكميل و همراه با مدارك و مستندات به اين اداره تسليم و رسيد دريافت مي‌نمايد. اداره مالكيت صنعتي موظف است پس از انجام تشريفات قانوني يك نسخه از اظهارنامه به همراه مدارك و مستندات را به دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك ارسال نمايد. دبيرخانه مزبور موضوع را در كميته حق اختراع مطرح و در صورت تأييد يا عدم تأييد فني اختراع، مراتب را به اداره مالكيت صنعتي اعلام تا مرجع مذكور براساس ترتيبات و تشريفات مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات و آييننامه هاي مربوط مبادرت به صدور ورقه اختراع نمايد.

ماده 22- حقوق دارنده ورقه ثبت اختراع نرم افزار همان است كه در قانون ثبت علائم و اختراعات و اصلاحات بعدي آن مشخص شده است. تبصره- استفاده از حقوق مذكور در قانون ثبت علائم و اختراعات مانع از برخورداري پديدآورنده نرم افزار از حقوق موضوع اين قانون و مقررات اين آيين نامه نخواهد بود.بخش چهارم: چگونگي صدور گواهي ثبت

ماده 23- دبيرخانه با همكاري وزارت، فرمهاي لازم براي تكميل توسط متقاضي ثبت نرم افزار را تهيه تا از طريق دبيرخانه در اختيار متقاضي قرار گيرد.

ماده 24- متقاضي ثبت نرم افزار پس از تكميل فرمها، دو نسخه از نرم افزار را به دبيرخانه تحويل داده و رسيد دريافت ميدارد. علاوه بر آن متقاضي بايد به ازاي هر نرم افزار مبلغ يكصدهزار (000/100) ريال براي ثبت و يكصدهزار (000/100) ريال براي تأييد فني به حساب خزانه واريز و رسيد آن را نيز همراه تقاضاي خود تحويل دهد.

ماده 25- شورا پيش از تأييد فني، بايد با ارسال يك نسخه از نرم افزار و به وزارت، عدم مخالفت نرم افزار را با اخلاق اسلامي و عفت عمومي و سلامت شخصيت كودكان و نوجوانان استعلام كند. وزارت موظف است ظرف دو هفته نظر خود را به شورا اعلام كند. دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك مراتب تأييد يا عدم تأييد فني را به اداره مالكيت صنعتي اعلام و از آن طريق به متقاضي ابلاغ خواهد شد. تبصره- چنانچه وزارت ظرف مدت دو هفته پاسخ استعلام شورا را ندهد، نرم افزار از نظر اخلاق اسلامي، عفت عمومي و سلامت شخصيت كودكان و نوجوانان مورد تأييد تلقي خواهد شد.

ماده 26- شورا پس از دريافت تأييديه وزارت موظف است حداكثر ظرف سه (3) ماده نسبت به بررسي فني نرم افزار اقدام و نظر خود را به وزارت اعلام نمايد.

ماده 27- وزارت موظف است در صورت دريافت تأييديه فني حداكثر ظرف يك هفته گواهي ثبت نرم افزار را صادر و به متقاضي بدهد.

ماده 28- چنانچه پديدآورنده مدعي باشد كه نرم افزار وي اختراع است، هم‌زمان با ارائه نسخ نرم افزار به شورا، نسخه اي از نرم افزار را مطابق با رويه هاي ثبت اسناد و املاك كشور به آن سازمان نيز تحويل و رسيد دريافت دارد.

ماده 29- چنانچه پديدآورنده، مدعي اختراع نرم افزار باشد، پس از طي مراحل مذكور در ماده (21)، نرم افزار در كميته حق اختراع مذكور در ماده (10) قانون مورد بررسي قرار گرفته و مراتب تأييد يا عدم تأييد در فرم مربوط درج مي‌گردد. ابلاغ تأييد يا عدم تأييد اختراع توسط دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك كشور به اداره مالكيت صنعتي و از آن طريق به متقاضي صورت ميگيرد.

ماده 30- شوراي عالي انفورماتيك و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلفند از نسخ نرم افزارهايي كه جهت تأييد و ثبت در اختيار آنها قرار ميگيرد به نحوي محافظت نمايند كه مندرجات آن جز با رضايت پديدآورنده در دسترس ساير اشخاص قرار نگيرد. اشخاصي كه در دبيرخانه و وزارت مذكور متهم به اهمال و سوءاستفاده باشند، با شكايت پديدآورنده به عنوان ناقض حقوق وي تحت تعقيب قرار خواهند گرفت. به علاوه تخلف اين قبيل اشخاص حسب مورد در هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هياتهاي انضباطي مشابه رسيدگي و مجازات اداري مقرر نيز در مورد آنان اعمال خواهد شد. تبصره- در موارد اختراع، موضوع تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.

ماده 31- قبول تقاضاي ثبت اختراع و نيز ثبت نرم افزار، مانع اعتراض و ادعاي حق از ناحيه اشخاص ديگر نخواهد بود و افراد ذيحق مي‌توانند به مراجع صالحه قضائي مراجعه نمايند.

ماده 32- چنانچه متقاضي ثبت نرم افزار نسبت به تصميم شوراي عالي انفورماتيك و يا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعتراض داشته باشد حسب مورد مي‌تواند در شوراي ياد شده و يا كميته اي كه توسط وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي تعيين مي‌شود تقاضاي تجديدنظر و رسيدگي مجدد نمايد.

بخش از نرم افزار ها بنا به تامين هزينه اقدام به استخراج ارز ديجيتا کرده و اين بخش فقط بر روي ويندوزهايي با سيستم عامل 64bit انجام ميشود و آن بخشي از سيستم را درگير ميکند که درحال انجام عمليات نيست لذا در هيچ کجاي عمليات خطري متوجه کاربر يا سيستم آن نبوده اما اگر مايل به اين امر نيستيد فقط کفي است از بخس تسک منيجر وارد استارتاپ شده و برنامه هايي که در هنگام اجراي ويندوز فعال مي شود را ببنيد لذا اين کار باعث توقف استخراج شده و هيچ عمل ديگري در اين خصوص در سيستم شما انجام نميشود.

Thank you very much for coming to this page

First of all, we did not copy or paste the files as much as possible, so if you want to copy it, you are free and you do not need permission.

But we copied our laws from the site …………… which shows that we adhere to other things except the copyright law which is not applied in our country Iran.

Article 1- In this by-law, the word “law” means the law of protection of the rights of computer software creators (approved on 4/10/1379).

Article 2 – Software is a set of computer programs, procedures, instructions and related documents, as well as information related to the operation of a computer system that has a specific use and is recorded on one of the computer carriers.

Note 1- Works, products of written, audio and video software that are processed with the help of software and prepared and presented as an independent phenomenon will also be subject to the law and this regulation. Note 2- Creating software operations in the mind or expressing a mental creature without computer programs and its documents and instructions has not been considered as software and does not create any rights for its creator.

Article 3 – The creator of the software is a person or persons who, based on their knowledge and initiative, perform all relevant steps, including analysis, design, construction and implementation of software, and include all software systems in its creation and development.

Article 4 – The intellectual property rights subject to the law, without being limited to this interpretation, are the right to attribute the software to its creator and is not limited to time and place and is non-transferable.

Article 5 – The material rights subject to the law, without being limited to the following instances, are the right of personal use, the right of publication, the right of supply, the right of execution, the right of reproduction and any economic exploitation, and can be transferred.

Article 6- Publishing is exposing the software to public use, whether it is reproduced on one of the computer carriers or placed in a computer environment that can be used by others for the above purpose.

Article 7- Supply is the provision of software for the use of a certain person or other persons in a limited time or place and for a specific operation.

Article 8- Execution is the practical and applied use of software in computer environments. Section 2: Copyright

Article 9- The material and intellectual rights of the software belong to the creator. The creator of the software may transfer the use of all or part of the material rights subject to the law for a period of 30 years or less, with or without conditions. Persons who have obtained permission to publish or release software created by someone else in the above manner are also required to mention the name of the creator in the copy provided, unless otherwise agreed with the creator.

Article 10 – The software may have been created by a real or legal person. The material rights of the software that arises in accordance with Article (6) of the law belong to the customer for the period specified in Article (1) of the law (30 years), unless agreed for a shorter period or a more limited order, but the intellectual property rights of the software subject to this article. Belongs to the creator.

Article 11- If several persons participate in the creation of the software, if the contribution of each of them in the creation of the software is known, the material rights resulting from it shall belong to each of them in proportion to the participation, if the work of each of them is separate and If it is not different, it is called a joint work and the resulting rights are the common rights of the creators. Note: Each of the partners alone or all of them together can go to court in case of violation of the rights subject to the law.

Article 12- The use of other software to create compatible and complementary software that creates new capabilities and capacities or new uses is unrestricted and is not considered a violation of the rights of the creator of other software, provided that the creator of compatible and complementary software with the written consent of software creators. Which has been produced and distributed for the first time in Iran.

Article 13- The material and intellectual rights of the new software that arise through other software belong to the creator of the new software.

Article 14- The prizes that are given to the software protected by the law in competitions belong to its creator.

Article 15- Persons who register, reproduce, reproduce, release or exploit software in their own name with changes that cannot normally be considered as new software have violated the rights of the creator of the said software.

Article 16- Persons who use the name, title and special mark that represents a special software for the name, title and mark of their software without obtaining the license of the owner or representative of the material and intellectual rights of the former software, are considered violators of the author’s rights. (Explanation: Article 17 The text of the notification was deleted and it was decided by Dr. Sepehri Rad and the Ministry of Guidance and the Management Organization to review the subject and replace it with a new text that, in addition to not being legally inconsistent, preserves the copyright.)

Article 17- Persons who, knowing and being aware of the non-observance of the rights of the creator, prepare and exploit the software that has been published or released without the permission of the creator, shall be considered as violators of the rights of the creator.

Article 18- The right to reproduce all or part of the software on computer carriers belongs to the creator and other persons are not allowed to reproduce even if they do not intend to publish, supply or exploit.

Article 19- The purchase and use of unauthorized copying software by government agencies and other agencies and their affiliated units and organizations, the inclusion of which requires the mention of the law. Accountants of the mentioned devices are not allowed to pay for the purchase of unauthorized copying software. Part 3: Invention of software

Article 20- In order to issue technical approval for the software that the creator claims to have invented, in implementation of Article (10) of the Law, a committee shall be formed with the composition provided in the said Article under the supervision of the High Informatics Council. The members of this committee are appointed for a term of three years and their reappointment is unimpeded. Instructions on how to convene meetings and make decisions in the said committee will be approved by the High Informatics Council.

Article 21- If the applicant claims to be the patent of the software, he shall first refer to the Industrial Property Office, obtain the relevant declaration and submit it to the Office together with the documents and receipt. The Industrial Property Office is obliged to send a copy of the declaration along with the documents to the Secretariat of the High Informatics Council after completing the legal formalities. The said secretariat shall raise the issue in the Patent Committee and in case of approval or non-technical approval of the invention, notify the Industrial Property Office to issue the patent in accordance with the arrangements and formalities prescribed in the Law on Registration of Trademarks and Inventions and related bylaws. .

Article 22- The rights of the holder of the software patent are the same as specified in the Law on Registration of Trademarks, Inventions and its subsequent amendments. Note: The use of the rights mentioned in the Law on Registration of Trademarks and Inventions shall not prevent the creator of the software from enjoying the rights subject to this law and the provisions of this regulation. Section 4: How to issue a registration certificate

Article 23- The Secretariat, in cooperation with the Ministry, shall prepare the necessary forms to be completed by the software registration applicant so that they may be provided to the applicant through the Secretariat.

Article 24- After completing the forms, the software registration applicant submits two copies of the software to the secretariat and receives a receipt. In addition, the applicant must deposit the amount of one hundred thousand (100,000) Rials for each software for registration and one hundred thousand (100,000) Rials for technical approval to the treasury account and deliver its receipt along with his application.

Article 25- Before the technical approval, the council must send a copy of the software to the Ministry and inquire about the software’s non-opposition to Islamic ethics, general chastity, and the health of children and adolescents. The ministry is required to submit its opinion to the council within two weeks. The Secretariat of the High Informatics Council shall notify the Industrial Property Office of the approval or non-approval of the Technical Property Office and thereby notify the applicant. Note: If the Ministry does not respond to the council’s inquiry within two weeks, the software will be considered approved in terms of Islamic ethics, public chastity and personality health of children and adolescents.

Article 26- After receiving the approval of the Ministry, the council is obliged to take action within three (3) articles regarding the technical inspection of the software and to announce its opinion to the Ministry.

Article 27- The Ministry is obliged to issue a software registration certificate and give it to the applicant within a maximum of one week if it receives technical approval.

Article 28- If the creator claims that his software is an invention, at the same time as submitting the software copy to the council, he shall deliver a copy of the software to that organization in accordance with the procedures for registering the documents and property of the country and receive a receipt.

Article 29- If the creator claims to have invented the software, after the steps mentioned in Article (21), the software shall be examined in the patent committee mentioned in Article (10) of the law and the degree of approval or non-approval shall be entered in the relevant form. Turns. Confirmation of approval or non-approval of the invention by the Secretariat of the Supreme Informatics Council of the country to the Industrial Property Office and through it to the applicant.

Article 30- The High Informatics Council and the Ministry of Culture and Islamic Guidance are obliged to protect the copying of the software provided to them for approval and registration in such a way that its contents are not available to other persons except with the consent of the creator. Persons accused of negligence and abuse in the said secretariat and ministry will be prosecuted as violating the rights of the creator. In addition, the misconduct of such persons, as the case may be, shall be applied to them in administrative misconduct boards or disciplinary boards similar to the prescribed administrative misconduct and punishment. Note – In cases of invention, the subject will be subject to the relevant laws and regulations.

Article 31- Accepting the patent application as well as the software registration will not prevent other persons from objecting and claiming the right, and competent persons can refer to the competent judicial authorities.

Article 32- If the applicant for software registration objects to the decision of the High Informatics Council or the Ministry of Culture and Islamic Guidance, he may, as the case may be, request an appeal to the said council or a committee appointed by the Minister of Culture and Islamic Guidance. .

Part of the software extracts digital currency for a fee, and this part is only done on Windows with 64bit operating system, and it involves a part of the system that is not performing the operation, so nowhere is the operation dangerous for the user or It does not have a system, but if you do not want to do this, it is enough to enter the startup from Task Manager and see the programs that are activated while running Windows, so this will stop the extraction and no other action in this regard in your system. Not done.

822
لینک کوتاه
کانال تلگرام ايران ديتا نوينصفحه اينستاگرام ايران ديتا نوين